توضیحات پروژه

نام مداحي پخش مداحي
هوا حرمت کرده مجنونم
 • هوا حرمت کرده مجنونم
صل الله عليک يا اباعبدالله
 • صل الله عليک يا اباعبدالله
عين طالب به دم مقتول دشت کربلا
 • عين طالب به دم مقتول دشت کربلا
آروم آروم رسسم و خاک تو
 • آروم آروم رسسم و خاک تو
تا از ازل زهرا فرموده مرحمي
 • تا از ازل زهرا فرموده محرمي
اي کشته در خون شناور لبيک
 • اي کشته در خون شناور لبيک
از کودکي دريا بودي
 • از کودکي دريا بودي
اي اهل حرم مير و علمدار نيامد
 • اي اهل حرم مير و علمدار نيامد
سلام الله الي الحسين
 • سلام الله الي الحسين
اي بهونة اي دل ديونه
 • اي بهونة اي دل ديونه
نميره از خيال من شباي بين الحرمين
 • نميره از خيال من شباي بين الحرمين
طوفان مصيبت بي حاصله زينب
 • طوفان مصيبت بي حاصله زينب
اگر هيئتي بيمه
 • اگر هيئتي بيمه
غيرت شيعه
 • غيرت شيعه
شيعه امروز عزاداره
 • شيعه امروز عزاداره
ميواره بارو وري سر مجنون
 • ميواره بارو وري سر مجنون
ميره عالم د مکتب تو باديه عزلي 
 • ميره عالم د مکتب تو باديه عزلي
نام مداحي پخش مداحي
مسبب الاسباب حسين
 • مسبب الاسباب حسين
اشک چشم سيت نوحيا کرده
 • اشک چشم سيت
سالار ابوالفضل
 • سالار ابوالفضل
حرم الله حرم حسين
 • حرم الله حرم حسين
ذکر تو شيرينه آقام حسين
 • ذکر تو شيرينه آقام حسين
نسيمي جان افزا مي آيد
 • نسيمي جان افزار مي آيد
ارباب دل ها بال و پر ما
 • ارباب دل ها بال و پر ما
هواي جنگ حسين
 • هواي جنگ حسين
دل مثه سنگه
 • دل مه مثل سنگه
دلم هوايي بيه 
 • دلم هوايي بيه
مرغ دلم پر ميزنه
 • مرغ دلم پر ميزنه
دل بي تو و کربلا نرته
 • دل بي تو و کربلا نرته
عباس وري ميرو علمدار مه
 • عباس وري ميرو علمدار مه
کي ديه و لوي آو
 • کي ديه و لوي آو
مه طعنه و غصه و غم ميزنم
 • مه طعنه و غصه و غم ميزنم
قوم کوفي
 • قوم کوفي
د روزيا مادر مه
 • د روزيا مادر مه