توضیحات پروژه

هيئت عشاق العباس(ع) لرستاني هاي پايتخت – محرم ۹۵
دکتر سيد علي موسوي

اي وا شهيدان دشت کربلا
دکتر سيد علي موسوي

اي وا شهيدان دشت کربلا
دکتر سيد علي موسوي

اشک چشم سيت نوحيا کرده
دکتر سيد علي موسوي